نکات تنظیم باد تایر خودرو

Tire-Air-Pressure

نکات تنظیم باد تایر خودرو

فشار باد مناسب قدرت تایر را در برابرنیروی وزن و شرایط مختلف رانندگی مانند ترمز کردن ,شتاب گرفتن و غیره بیشتر می کند .بهترین وضعیت تایر ,با فشار باد مناسب مهیا می شود,بنابراین باید حداقل دو هفته یکبار فشار باد را تنظیم کنید.

اگر فشار باد خیلی زیاد باشد معایب زیر ظاهرمی شود

1- باریک شدن سطح تماس و اهش قابلیت های تایر و پایداری آن .
2- سلب آرامش و راحتی در رانندگی!
3- ساییده شدن بیش از حد قسمت میانی.
4- قابلیت جذب نیرو های وارده از جاده به لایه های میانی از بین می رود و با کم شدن استقامت آنها در برابر نیروها آسیب پذیریشان زیاد می شود .
5- به دلیل تجمع نیروهادر مرکز آج ها لایه های لاستیکی در زمان گرم شدن تمایل زیادی به جدا شدن دارند.

اگرفشار باد کم باشد معایب زیرظاهر می شوند

1- زیاد شدن مصرف سوخت به دلیل افزایش سطح تماس با جاده
2- اگر چرخ های جلو کم باد باشند فرمان سفت و یا به یک سمت کشیده می شود
3- ساییده شدن سریع تر و بیشتر قسمت بیرونی آج ها
4- در زمان حرکت به دلیل تغییر شکل زیاد در منطقه تماس با جاده حرارت فوق العاده بالا می رود و امکان جداشدن لایه ها بیشتر میشود که این مساله خطرات زیادی در پی دارد
5- موج دار شدن و بالا رفتن حرارت در سرعت های بالا
6- له شدن تیوپبین رینگ و حلقه داخلی تایر

tire-inflation

چند نکته

1- برای حرکت در بزرگراه ها و با سرعت بالا فشار باد را طبق سفارش کارخانه بیشتر کنید
2- خودرویی که بار سنگین حمل می کند دقیقا شرایط تایرکم باد را دارد.
3- باد تایر را همیشه در حالت سرد و یا زمانی که 2تا3 کسلومتر با سرعت کم حرکت کرده تنظیم کنیدزیرا حرارت فشار را افزایش می دهد تابش نور خورشید در زمان پارک طولانی یز چنین حالتی ایجاد میکند.
هیچگاه این اضافه فشار را در زمان گرم بودن تایر خارج نکنیدزیرا هنگام خنک شدن تایر دچار کمبود وزن می شود
4- بعد از تنظیم باد در پوش “والو”را با دقت ببندید
5- تنها به چشم خود برای تنظیم باد اعتماد نکنید.
6- حتما به فشار استاندارد داده شده توسط کارخانه سازنده توجه کنید.
7- همواره فشار باد تایر زاپاس را بیشتر از حد اکثر فشار داده توسط کارخانه سازنده تنظیم کنید.
8- سر والو های جدید جهت هشدار کاهش فشار داخلی تایر

SafetyCapsSM